درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 10 مرداد 1383
موضوع: روزنوشت
● بدون شرح !

هيچ کس، از آن ميزان عقل و خِرد بَهره مند نيست که بتواند تمامی حقيقت را دريابد. البته ممکن است کسی مدعی يا معتقد باشد که به تمامی حقيقت راه يافته، اما بديهی است چنين کسی نه آن زمان کافی را خواهد داشت که آنرا به ديگران عرضه کند و نه آن شنوندگان زود باوری را خواهد يافت که ادعای اورا به سادگی بپذ يرند.

از کتاب " زندگی در عيش، مردن در خوشی "