درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 5 شهریور 1383
موضوع: روزنوشت
● « رضا زاده » نماينده تمدنی بزرگ

من هم چون تک تک هم وطنانم از پيروزی شکوهمند و رکورد شکنی بی بديل پهلوان جهان، " حسين رضا زاده " اشک شوق ريختم و احساس غرور و سربلندی کردم. به طور طبيعی تا مدت ها او در مرکز توجه رسانه ها و مردم ايران و جهان است. معمولاً در اين گونه مواقع کشورها از قهرمانانشان بهره برداری های شايسته و بايسته ای می کنند. در مورد اين قهرمان بزرگ لازم است جدای از ديد و بازديد های معمول و کليشه ای همراه با بهره برداری های سياسی و حزبی، قدری هم به صورت ملی او را برای انجام کارهائی بزرگ آماده کنند، (نه آنکه او را در يک برنامه سخيف تلوزيونی به اسم مهتاب مورد سوء استفاده قرارداده به سخره بگيرند چنان که پيش از سفرش به يونان با وقاحت تمام کردند.) کافی است با استفاده از مشاورين زبده و کارآمد و اهل فن در مدتی کوتاه به صورت فشرده آموزش های لازم را ببيند و به عنوان نمونه در ماجرای کُشت و کشتار بی رحمانه مردم عراق به دست اشغالگران نقش کليدی و آرامش بخش ايفا کند و يا ابتکار عمل به خرج داده به کمک دلسوزان عالم پرونده اين فاجعه را ببندد. يا در ماجرای پيچيده انرژی اتمی همراه هيئتی در جلسات شرکت کند و تأثير لازم را در حد خودش داشته باشد . البته نه آن که تبديل به يک مهره سياسی شود، بلکه به عنوان نماينده ای از فرهنگ و تمدن و دينِ اين کشور پهناور، صدای ايران و مظلومان جهان را پژواک دهد. کاری که همه ملت ها با قهرمانانشان می کنند. يا حد اقل در خصوص تغير رفتارهای ناپسند به عنوان الگو در مخاطبانش تأثير گذار باشد و بتواند آرامش و مروت و رحم و شفقت را ترويج کند. بايد بتوانيم بيشترين بهره برداری سازنده را از اين قهرمان بی نظير بکنيم چه اگر چنين نکنيم، يا ديگرانی که نيّت های پاک ندارند می کنند و برايش لطيفه های دور از ادب می سازند و رواج می دهند يا خود به دست خود با ناشيگری، مثل قبل فرصت های طلائی و نادر را هدر می دهيم.