درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 17 بهمن 1383
موضوع: روزنوشت
● ما هنوز زندگی را شروع نکرده ايم ...

اگر اهل احترام گذاردن به شعور خود هستيد، که هستيد، قبل از هر چيز، با دقّت اين چند پاراگراف کوتاه را بخوانيد:

« در آغاز يک رودخانه بود. رودخانه به جاده ای تبديل شد و جاده در مسير خود به سراسر گيتی انشعاب پيدا کرد. و چون جاده يک وقتی رودخانه بود هميشه گرسنه بود.
آن جا، در قلمرو سرآغازها، ارواح و زاده نشدگان، در هم قاطی پاطی بودند. می توانستيم صُوَر بی شماری فرض کنيم. بسياری از ما پرنده بودند. حد و مرزی نمی شناختند. عيش و نوش و سرگرمی فراوان بود، و گاه اندوهی هم پيدا می شد. به دليل هول و هراس مطبوع جاودانگی، سورچرانی مان حد و مرزی نمی شناخت و چون آزاد بوديم سرگرمی و تفريحمان زياد بود. خيلی وقتها غصه دار هم می شديم. چون بودند کسانی در بين ما که تازه از دنيای زندگان بازمی گشتند. بازگشت اين ها، به دليل تمامی آن عشق و علاقه ای که پشت سر گذاشته بودند، به دليل تحمل رنج زياد و اينکه نتوانسته بودند آن را کاهش دهند، به دليل تمامی چيزهائی که درک نکرده بودند، و به ياد تمامی چيزهائی که همين تازگی، قبل از اينکه به زمين مبداء بازپس کشيده شوند، کم کم دستگيرشان شده بود، بازگشتی بود توأم با اندوهی تسکين ناپذير.
در ميان ما يک نفر هم پيدا نمی شد که مشتاق زاده شدن باشد. سختيهای هستی، ما را به نفرت وا می داشت، همين طور آرزوهای برآورده نشده، بی عدالتيهای حرمت يافته در دنيا، کلاف سر در گم دلبستگی، جهل والدين، امر مسلمی چون مردن، و بی تفاوتی حيرت انگيز زندگان در آغوش زيبائيهای بی آلايش کائنات، واهمه ی ما به دليل سنگدلی آدمی زادگان بود، موجوداتی که همگی نابينا به دنيا می آيند و فقط معدودی فرا می گيرند که ببينند.»

« با يد به جهان با چشم های تازه نگاه کنيم. بايد به خودمان جور ديگری نظر کنيم. ما آزاد تر از آن هستيم که فکر می کنيم. ما هنوز زندگی را شروع نکرده ايم. مردی را که چراغ عقلش روشن شده باشد، خورشيد ِخاموشش فروزان شده باشد، ديگر نمی شود سرکوب کرد يا شکست داد. ما می توانيم از نو رويای اين دنيا را ببينيم و کاری کنيم که اين رويا به واقعيت منجر شود. آدمی زادگان، خدايانی هستند پوشيده از خود پسرم، گرسنگی ما می تواند دنيا را عوض کند، بهترش کند و دلپذير تر. کسانی که فقط از چشم های خود استفاده می کنند، نمی بينند. کسانی که فقط از گوشهای خود استفاده می کنند، نمی شنوند. عشق ورزيدن مشکل تر است از مردن، اين مرگ نيست که آدم ها بيش از هر چيز از آن می هراسند، عشق است. در بستر سنگلاخی روح ما ماهيان عجيب و هيولاهای دريائی و گياهان بسيار بزرگ زندگی می کنند. کل تاريخ بشر در اصل قاره ی کشف نشده ای است در عمق روح ما...
همه ی راه ها به سمت مرگ است، اما بعضی از همين راه ها به سمت چيزهائی است که هيچوقت تمام شدنی نيست.»

خوانديد؟
اين چند جمله بخشی از يک رمان جادوئی بود.
حالا اگر خوشتان آمد.
اگر دوست داريد به عالم بيکران عشق سفر کنيد.
اگر اهل عوالمی متفاوت هستيد.
اگر دوست داريد همسفر آگاهی و معنای زندگی باشيد.
اگر دلتان می خواهد پا به دنيای تخيل و ادراک بگذاريد.
اگر ميل داريد حضور ارواح سرگردان را در پيرامون خود ببينيد.
اگر دل بسته ی تعابير ناب شاعرانه و ادبی هستيد.
اگر عاشق رويت موقعيت های جذاب هستيد.
اگر می خواهيد با توصيف پديده ها به شکلی استادانه آشنا شويد.
اگر می خواهيد با تمدن گذشته ی بشری آشنا شويد.
اگر می خواهيد از پلی بين رئاليسم جادوئی و ادبيات پست مدرن عبور کنيد.
اگر و اگر و اگر...
اگر سال هاست رمان دلچسبی نخوانده ايد، رمان تازه درآمده ی " راه گرسنگان " را بخوانيد.

" راه گرسنگان " رمانی است که قطعاً بارها و بارها با لذت تمام خواهيد خواند و با آن زندگی خواهيد کرد.
رمان بی نظير " راه گرسنگان " اثر " بن اُکری " داستان پسرکی اثيری است از زندگی خود و والدينش. داستان " آبيکو " يا کودک اثيری از اسطوره ای يوروبايی در آفريقا سرچشمه گرفته است. آبيکو کودکی را می گويند که در همان طفوليت تلف می شود. می ميرد صرفاً به اين قصد که بار ديگر متولد شود. پسرکی اثيری با نام آزارو ( برگرفته از نام لازاروس، همو که به دست مبارک حضرت مسيح حيات مجدد يافت ) در يکی از تولدها که شايد پنجمين بازگشت او به دنيای مادی باشد به حکايت زندگی خود می پردازد.
اين رمان به دليل اختلاط ژانرهای ادبی، عبور از مرز تمدن های مختلف و به کار گرفتن نقيضه های بينامتنیِ متکی بر سنتهای آفريقائی و اروپائی، اثری پست مدرن است. جدای از اين، متنی است چند لايه و چند معنائی.
نويسنده ی اين رمان بزرگ " بن اُکری " در سال 1959 در نيجريه متولد شد ولی از 19 سالگی ساکن انگليس است. " راه گرسنگان " ( برنده ی جايزه ی ادبی بوکر سال 1991 ) ششمين اثر ادبی اين نويسنده ی توانا است.
اين اثردر همين هفته با ترجمه ی درخشان مترجم توانا " جلال بايرام " با کيفيتی مطلوب در 600 صفحه با قيمت 45000 ريال توسط انتشارات نيلوفر به بازار کتاب عرضه شده است. بگيريد، بخوانيد و لذت ببريد.

ben-Okri.gif

نشانی انتشارات نيلوفر را هم می نويسم
تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه. تلفن 6461117
مسئول اين انتشارات هم انسان فرهيخته، پر وسواس و شريفی است به نام
" کريمی "