درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 9 مهر 1384
موضوع: روزنوشت
● قضيه ی تراخيس

مدتی اين مثنوی تأخير شد. چه اشکالی دارد؟ ننوشتن از بد نوشتن خيلی بهتر است. طی اين مدت اغلب نمايش ها را ديدم. ترجيح می دهم در مورد آنها سکوت کنم.
امشب کاری ديدم از افشين هاشمی در تالار مولوی. تلخيص شده ی متن قضيه ی تراخيس نوشته ی حميد امجد. مجموعاً نمايش قابل اعتنائی است. حتماً ببينيد! هرشب ساعت 19.30 اجرا دارد.