درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 26 آبان 1384
موضوع: روزنوشت
● ادب

هزار قرن
زير هزار لايه ی تاريک سفر کردم
تا رگه ای شوم، تجلی نام تو...

چه پسنديده کاری شد در صدا و سيمای ما که در جمع تجليل شدگان و چهره های ماندگار، نام بلند منوچهر آتشی، اين پير شعر نو درخشيد و پسنديده تر آنکه خانه ی شاعران معاصر پيام تهنيتی دادند و ارج نهادند کار سترگ ضرغامی و ستاد چهره های ماندگار را در نکوداشت شاعری بزرگ.
اميد که آتشی به زودی از بستر بيماری برخيزد و بر فرش سلامت نشيند.