درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 11 آذر 1384
موضوع: روزنوشت
● عطسه ی تاريخ

گفتم: آقاجان داريم با خودمان چه می کنيم؟
قدری سکوت کردند و گفتند: شما عجوليد، حوصله تان را به قاعده ی تاريخ کنيد! خيلی ها آمدند و رفتند، وقتی خوب نگاه کنيد می بينيد به قدر يک عطسه ی تاريخ هم نبوده اند.