درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 16 آذر 1384
موضوع: روزنوشت
● غم به ما نزديک است

فراق يار که پيش تو کاه برگی نيست
بيا و بر دل من بين که کوه الوند است
سخت می نالم و می گريم و فرو می ريزم در خود.
اما چه فرق می کند، چگونه بنالم از دردِ داغ و اين فراق پراندوه،
فراق ياران و همکاران مهاجر.
کدام خاطره بازگويم از اين عروج ناهنگام،
از کدامشان بگويم که يار بودند و نزديک، بی ادعا بودند و ساده، جوان و سرزنده، بی قرار بودند در هر کارو پيشگام آگاهی.
انگارغم لانه کرده است اينجا و مرگ در می زند همه وقت.
وغم پشتِ غم تلنبار است.
غم جانکاه پرکشيدن رسولان حادثه در سقوط بی ترحم تقدير تسليت باد.