درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 12 تیر 1387
موضوع: روزنوشت
● نوشدارو


حرف های دلسوزانه ی فرهاد مهندس پور با عنوان "اين همه خرابی کار يک نفر نيست" را در صفحات 8 و 9 روزنامه اعتماد ملی در خصوص وضعيتِ فوق بحرانی تئاتر کشور بخوانيد.
عين همين حرف ها چهار سال پيش در همين وبلاگ زده شد. وقتی مهندس پور داشت بی مهابا عمل می کرد و گوشش بدهکار هيچکس نبود.
البته اينها دليل نمی شود بگويم الان فرهاد بيراه می گويد، فقط چند سال دير شده است و نوشداروی فاتحه گون او ديگر چاره ساز غمباد تئاتر نيست.
درست می گويد فرهاد: جداً اين همه خرابی کار يک نفر نيست!