درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 26 مرداد 1387
موضوع: روزنوشت
● درد دروغگوش


دروغی بی تاب و نالان نزدِ دکتر رفت که گوش درد دارد. دکتر معاينه اش کرد، مشکل خاصی نداشت. با اين حال دروغ مطب را گذاشته بود روی سرش و مدام نعره ی دروغانه می کشيد. هرچه دکتر سعی کرد ساکت اش کند، نشد. دکتر با دلايل علمی به دروغ ثابت کرد گوشش سالم است ولی او بنای ناسزا گذاشت و دکتر را متهم به دروغگويی کرد. لاجرم دکتر نسخه سنگينی به دروغ نوشت و او را واداشت چند آزمايش بدهد. دست آخر قرار شد چند روز ديگر دروغ نزد دکتر برگردد شايد مداوا باعث شود گوش دروغ درد نگيرد.