درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 25 تیر 1388
موضوع: روزنوشت
● سمفونی "ایکاش"های او!


با شناختی که از دور و نزديک از دوستانی مثل آقای محمد نوری زاد داشته و دارم برايم مثل روز روشن بود که نمی توانند در قبال اتفاقات شرم آور پس از انتخابات ساکت بنشينند. نوشته واقع بينانه و دردمندانه ايشان را در اينجا بخوانيد. مطمئن باشيد اين سخن حرف دل بسياری از دلسوختگان و کسانی است که نگران امروز و فردای ايرانند.