درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 3 مرداد 1388
موضوع: روزنوشت
● خودکرده را تدبير نيست


اگر روزی نامه ای با مضمون زير صادر شد ابداً تعجب نکنيد، بگذاريد به حساب بازی بی ترحم روزگار و ضرب المثل "خودکرده را تدبير نيست"

رياست محترم سازمان صدا و سيما

با سلام و احترام؛

عطف به پی نوشت حضرتعالی بر نامه گلايه آميز دو تن از مشاوران و معاونان آن مقام محترم مبنی بر ناموجه بودن ممانعت از ورود نامبردگان به سازمان و ممنوعيتِ پخش صدا و تصوير آنها از تمامی شبکه های داخلی و برونمرزی، و عدم انعکاس مطالب آنان در نشريات سازمان معروض ميدارد: پس از پيگيری موضوع از جانب شورايعالی هماهنگی اخبار و کميتهِ مشورتی پخش شبکه ها و حسب دستور اکيد مديرکل پخش، مقرر شد از اين تاريخ علاوه بر نامبردگان و افراد مذکور در ليستِ پيوست، جنابعالی نيز به دلايل مختلف از جمله اظهار نظر خلافِ مبانی در جلسات دوستانه، اصرار و ابرام بر تداوم پخش تصاوير متعدد از رفت و آمد و زندگیِ آرامِ مشتی آشوبگر تحت لوای گفتگو و گزارش مردمی؛ صدور، امضاء و انتشار اطلاعيه همدردی و تسليت به بازماندگان يکی از اغتشاشگران در ايام اوج فتنهِ اجانب و موافقت با واگذاری محل ترحيم به آنان، مشمول اين قاعده بوده و از پخش هرگونه مصاحبه، گزارش و خبر راديو تلويزيونی از جلسات حوزه رياست و شخص شما جلوگيری به عمل خواهد آمد.
با آرزوی توفيق روزافزون

امضا
رئيس دفتر جانشين مدير کل پخش