درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 29 مرداد 1388
موضوع: روزنوشت
● ده درنگِ قلمحذف شد
از كتابِ درس
قُله؛
خيال جهان تخت!


تكليف روشن است
با سنگ-
با سگ،
تاريكْ‌روشن!


بال‌بال مي‌زند
برگ‌برگِ كتابِ منتظر


دودِ چراغِ مُرده
مي‌خورد
ابله


بهشتِ درخت
برگِ کاغذی
... و مدادی


خون، سرخ
زمين، خاکی
جوانه‌ها، جوانه‌ها، جوانه‌ها... سبز


رختِ عزا
تنِ تاريکی
از انبوهی‌ی سبزی


هر رنگی
سبزی دارد
در نور


نقش زد پدر
فرزند،
نقش‌درنقش
کامِ رنگ‌ها، تشنه هنوز


جای قُله
دست‌های گره؛
بالائی، بالايی
و پيدايی‌ی دشت