درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393
موضوع: روزنوشت
● كافه كتاب هميشه


بالاخره كافه كتاب هميشه راه افتاد.از اولين روزهاى امسال. چندماهى براى آماده سازى اش وقت گذاشتيم و الان روبراه است و حالش حسابى خوب. فكر مى كرديم چندماهى- حداقل پنج ماه- به قول قديمى ها مگس پرانى كنيم ولى نه، از همان روزهاى اول بدون هيچ تبليغاتى دارد خودش را جلو مى برد. البته صبح ها خلوت تر است. صبح ها مشغول تداركات، نظافت، مرتب كردن كتاب ها و ديدار و گفتگو با دوستان هستيم. خودم صبح ها زود مى آيم و بعد از انجام امور اوليه مشغول نوشتن يا مطالعه مى شوم. دو سه نمايش را پيش مى برم. كارى را در حال تمام كردنش هستم براى دوست هنرمندم محمد حاتمى كه قرار است در مجموعه ايرانشهر به صحنه ببرد. خلاصه صبح ها اين جا قصر پادشاهى است. گمان نمى رود هيچ پادشاهى چنين بوده باشد، شايد هم بوده، ما كه پادشاه نبوده ايم كه بدانيم.