درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 15 تیر 1395
موضوع: روزنوشت
● معلم زيبايى


براى عباس كيارستمى
.
معلم خوبى بود،
معلم خوبى هست؛
حتى، وقتى نيست،
او ديدن را به يادِ چشم ها آورد،
و راه خانه را نشانِ دوستى مى داد؛
مى گفت: وقتِ رقصِ زمين، زندگى و ديگر هيچ!
باور داشت، گاهِ بى سقفى، شوقِ زندگى كافى است؛
و يادمان مى داد، وقتى كه باد، بودِ ما را برد،
به خوفِ خلوتِ بادها نرويم؛
مى خواست، باورِ عشق را
بر تنى زيبا، ادامه دهيم،
تا در قرارِ هر ديدار،
به دادِ، نگاهِ هم برسيم؛
او معلم بزرگى بود،
معلم بزرگى هست.
او معلمى زيباست.
.
.
.