درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 19 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● ترس


ما محصول آرزوهاي اجدادمان هستيم.

زمين، آبستنِ تمامِ دردهاي بلعيده است.

وقتي بدهكارم، روحم اضافهْ فكر مي‌كند.

آدم‌ بي‌سؤال حوصله‌ي كائنات را سر مي‌برد.

هركس به اندازه‌ي ترس‌هايش كوتاه و بلند مي‌آيد.
.