درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 22 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● قطعیّت


جهان بدون من‌ها، از ما نمي‌گذرد.

زندگيِ بدون تأسف، تأسف آور است!

هنوز تعجب می کنم كه شب روز مي‌شود!

حكم زور ساندويچِ گذرگاهِ عدمِ قطعيّت است.

اشتباهاتِ ديگران، بخش گرانِ زندگي ماست.