درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 28 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● تكرار


اسبِ چموشِ قدرت، رامِ سوار ناشي است.

كسوف مولودِ قاطي پاتي شدن شب و روز است.

مَلول شده از تكرار، در چنبره‌ي تكراري‌ترِ مرگ افتاد.

ساعت‌ها اداي زمان در‌مي‌آورند؛ ما هنوز در اولِ گذشته‌ايم.

ظاهراً بستن چشم‌ و گوش‌، هولناكیِِ جهان را تغيير داده است.