درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 29 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● زرافه


گوشِ شب پر از رازهاي نخفته است.

همه‌ عجيبيم؛ به‌ويژه كه اصرار داريم عجيب ننمائيم.

خونِ تازه‌ نفس، ‌نفس‌زنان هم به مغزِ زرافه نمي‌رسد.

متوجه جذابيت‌هاي پيري نيست، پيرِ در حسرت جواني.

طراحِ لباس‌هاي شيطان هنگام توبه كفن طراحي مي‌كند.