درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 7 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● افتخار


چتر، زاری ابر را پذيرا نيست.

روی بازنده‌ شرط‌بندی کرد و از پيش، بُرد.

بارِ مسئوليتِ رؤياهای سبك، سنگين است.

با هوی مُريدِ مُتّصِل، های مُرادِ مُنفَصِل باد است.

نشانه‌ها‌ی مُرده‌ْ افتخارها در موزه و زنده‌ها، در نگاهِ مردم است.