درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 11 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● قدر


خدا شهيد و شيدای شهيد است.

شبِ قدر، پشت به خورشيد نمی‌خوابد.

می‌شود در خلوتِ شب ميراند ذهن گناهِ آينده را.

نامِ کوچه‌، هر روز داغِ مادرِ شهر را سلام می‌دهد.

پدر، با نگاه به بودِ روح در قابِ خاطره افطار می‌کند.