درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 16 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● بت


سيرِ حکمت عوضی شده است.

جهان در جنگ و صلحِ پايدار است.

بت می‌تواند خدا باشد؛ اگر بتواند نباشد.

حتی آتش‌نشان‌ها قدرتِ مهارِ آتشِ عشق را ندارند.

کسی كه فکر‌کند کسِ ديگری است، کسِ ديگری است!