درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 18 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● قصه


نقبِ فکری قديم، شد سرقت ادبی.

چرم، پوستِ مرحوم است؛ گذر‌ش به ما افتاد!

بلبلِ فرصت، آوازش را به دو به‌به می‌فروشد.

سياست، پدر و مادر دارد؛ از خانه فرار کرده‌اند.

برای اين که زود بخوابيم قصه را از آخر می‌گويند.