درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 1 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● احتمال


ما متهم به عشق‌ايم‌!

ناخدايان، آرزو نمی‌سازند.

دربه‌در ِجايی خالی از خود ام.

نااميد، دخمه‌ای‌است بی‌روزن.

اگر ممكن به كمك احتمال بيايد، شايد شانس ياری كند.