درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 7 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● بخيل


بخيلِ لبخند، بی‌رسيد، تحويل می‌گيرد.

رفتارِ وارونه، اخلاقِ فاسد را خراب می‌کند.

شبِ بدخواب، روزْ خُمارِ خميازه‌ی ابر است.

کودتا، هماهنگ‌ترين کارِ ناهماهنگِ بشر است.

عينِ بختک، می‌ماند، دير آمده‌ای که می‌خواهد زود برود.