درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 8 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● تركش


نی غازچران‌، سوت است.

سنّت و مدرنيسم هووی تا هميشه‌‌اند.

بر ساحلِ روز، روح، آفتابشوئی می‌کند.

ماهی را هر وقت از آب بگيری، می‌رقصد.

جسم و روح، بر سفره‌ی جنگ و صلح، ترکش می‌خورند.