درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 12 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● حواس


كشتنِ جهل، قربانیِ ديو دارد.

باران، اشكِ زمين را پس ‌آورد.

در مرز جهان، زبانْ بی الفباست.

جامعه‌ی بی رؤيا حواسش درد می‌كند.

دو خطِ موازی است، شب و روزِ زندان.