درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 13 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● جمال


فكر حتی بی‌دعوت بيايد، می‌ماند.

در بانكِ چشم، وامِ بينايی پس‌انداز می‌كنند.

معتادِ جمال با سوزن ِنگاه، هوس تزريق می‌كند.

بلبلِ خوش الحان ِدر بندِ روز، نگران ِجغدِ رهای شب است.

دوست داريم دوست داشته شويم؛ حتی وقتی دوست داريم دوست بداريم.