درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 14 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● زبان


نيازِ كوچك، نياز به آرزو ندارد.

مِه، چرا فكر می‌كند ستارالعيوب است؟

ما اضافه بار گناه ديگران را نيز به دوش می‌كشيم.

دريا و ساحل و موسيقی، زبان هم را خوب می‌فهمند.

قهرمان مطرود، يك‌شبه جرائم جهان را به ارث می‌برد.