درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 16 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● لقمه


رگِ خوابم، خوابيد!

آدم‌خوارها دركی از آدم‌كشی ندارند.

بلمِ دنيا در اقيانوسِ ناآرامِ اطلس می‌رقصد.

حقيقت و واقعيت رودربايسی اساطيری دارند.

چه سفر اوديسه‌واری دارد لقمه در من، تا من شود!