درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 17 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● غلبه


دولت عشق، كابينه‌اش ابدی است.

آونگان ِفرهنگی، وقتِ هنر را می‌گيرد.

دمکراسیِ از بالا همان غلبه‌ی قديم است.

تفاهماتِ دوستانه در عُرفِ سياست يعنی پسی‌ی هوا!

قربانيان ِتوجيهِ‌ جناياتِ تاريخ، به دستِ آينده سلاخی می‌شوند.