درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 18 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● پُك


شب، ماهيتاً قاتلِ تاريكی، نيست.

در نشدِ پا در كفشِ ديگری، تابه‌تا كرد!

گوشِ سنگين، سر را از قرينه‌گی خارج می‌كند؟

خورشيد كه زد، قرصِ آفتابْ گَردان به سمتِ من آمد.

تا پُك نزدی، نهیِ پُك نمی‌توانی كرد؛ وقتی پُكيدی، پُكيدی!