درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 25 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● تصوّر


انتقادِ مطلقاً رضايت بخش، رونوشتِ تملق است.

اطلاعات، شماره‌ی مركز رفع گرفتگی دل ندارد.

رسانه‌ها تصويرِ مارا نمی‌نمايند چه رسد به تصوّرِ ما.

پس كی قرار است انسان از طريق زبان سخن ‌بگويد؟

زمان، واحدِ عادلانه‌‌ای برای سنجش عمرِ همه هست؟