درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 26 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● سيلاب


مادر بزرگِ قهوه، پيشگوست.

نابينا در بی نگاهی عاشق می‌شود؟

در بانكِ خون، رگِ پول، بی‌رنگ است

فکرِ سيلاب، دل باران را به رحم نمی‌آورد.

تختِ جراحی، برای خوابِ خوب ديدن نيست.