درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 28 آبان 1386
موضوع: براده‌ها
● قناعت


چقدر پُريم، از پيامِ‌ غيرِكلام!

بخشِ گاوش، زندگی نشخوار می‌كند.

قانع نكننده به تهمتی هم قناعت نكند.

كوه، برای رفع خستگی به من تكيه داد!

نوشته‌، با رواديدِ پرمايه‌گی، از مرز نويسنده‌ عبور می‌كند.