درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 6 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● وام


بانك‌ها از پول اعتراف می‌گيرند.

كشاورزِ ورشكسته؛ وامْ بدهی، می‌كارد.

چقدر وقت برای قهر داشتند، آدم و حوّا!

دموكراسی رنگ‌ها، رازِ بقای نقاشی است.

بي دست و پا، تا وقتی هوسِ راندن ِاتوبوس ندارد، بی‌ضرر است.