درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 13 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● بازي


خبر، خودِ مائيم.

شغلِ هنرمند، توليدِ انبوهِ آرزوست.

به نمايندگی از جهان، نمايندگان ِجهان را عزل می‌كنم!

کارداران بيشتر از بيکاران به بيکاریِ کارداران می‌انديشند.

بازيگری که بازی در تمامِ نقش‌ها را دوست داشت، کارگردان شد.