درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 14 آذر 1386
موضوع: براده‌ها
● مزدور


دوردست‌های دور از دست، چه زيبانمايند!

کاش گريزهای ذهنی، ناگزيرْگريزنده نبود!

کسی که مزّه‌ی نگاه را نفهمد، شاعر نيست.

مزدوران ذهنی، پرورندگان مزدوران عينی‌اند.

امان از اين همه خوشبختی که مانع خوشبختی است!