درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 11 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● معجزه


همراه معجزه، دنبال معجزه‌ايم.

پس كور چه‌طور آينده را مي‌بيند؟

صد مسيرِ نارفته سوار هر باد است.

نگاه ر‍ؤيابين، پرتاب می‌شود به ناممكن.

از درهای ورود ممنوع، اجازه‌ی خروج هست؟