درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 17 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● تحميل


روزنامه‌ها محبس اخبارند.

معتادان مركّب، شب می‌كِشند.

شب، بودِ خورشيد را چه می‌فهمد؟

خود را ‌شناخت که در مورد ديگران نوشت؟

هرگز زلالی، با نكبت، خود را به آب تحميل نمی‌کند.