درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 19 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● تفاوت


خر چنگ داشت می‌نواخت.

كاش، رازِ نگاهِ گاو تو را می‌فهميد.

می‌دانم كه‌اي؛ بگويی بگويم، نمی‌دانم كه‌اي.

پيري ثابت می‌كند، تفاوت چشمگيری با هم نداريم.

دو همرنگ، كنار هم، جداخودنمايانی را جلوه می‌دهند.