درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 22 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● جادو


يخ می‌زنيم، از شدتِ جوششِ ثروتِ سرد.

دائره‌المعارف تاريخ پر از واژه‌هاي نيرنگ است.

يا خواب‌هايت را زندگی كن؛ يا در خواب زندگی!

جادوی جاده، جذابيت‌هاي سرعت را پوچ می‌كند.

تكيه‌ی بی‌فرهنگ به فرهنگ، دغده‌های مصنوعیِ فرهنگ توليد می‌كند.