درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 25 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● دريا


دريا با ساحل شوخي تكرار دارد.

پاروها دست‌هاي سينه خيز قايق‌اند.

تَن ماهي، كنسروِ صادراتی‌ی درياست.

خورشيدِ شب، پشتِ سايه‌ی خود گم شد.

فانوس دريايی‌ی گمشده، راه و بيراه را از مغروق می‌پرسد.