درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 29 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● دم


دمكراسي در عبور از من به ما می‌رسد.

متفرعن، وقتِ پنچری‌، خود را باد می‌زند.

اگر ماهی می‌دانست ماهی‌است، دريا اهلی بود.

خوشا به‌حال خوش‌خيالان خوش‌باورِ خوش‌حال... آمين!

درعلم، تاريخ ذهنيّت‌‌ساز است؛ درسياست، ذهنيّت تاريخ‌ساز؛ در علمِ سياسی، غنيمتِ دمساز!