درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 1 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● بزك


حتی تف، با بوسه‌ همراه است.

شايد سكوت، علامتِ رضای قفل است!

مشاطه‌ی تكنولوژي خرافه را بزك می‌كند.

شيشه، در ادای آينه، روح تصوير را ‌وانمود.

به امانت، رازهايش را به من سپرد؛ با واگويی‌ی علنی، پس گرفت.