درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 3 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● اشتراك


اغلبِ تغييرات برای عدم تغيير است.

تافتگان جدابافته، درتنهايی از هم می‌شكافند.

همه پشتِ درِ اطاق انتظاری در انتظار هميم.

وجه مشترك ما، نداشتن وجه مشترك با هم است.

تا هميشه كودكيم، سرگرم بازي با تكه‌ی جامانده از مرگ؛ زندگی!