درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 4 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● نور


كتاب، او را ‌خواند.

كوه، چرا را بلند پاسخ داد.

سوزاند آتش، خود را در آينه.

مارِ بلبل بلعيده، تداومِ قفس است.

روز نور می‌بخشد، شب پس می‌گيرد.