درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 10 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● باز


بخند!... تا دنيا از رو برود.

شتابِ سقوط مانع نجاتِ صعود است.

اتفاقاً كبوترباز با باز، بازبازی می‌كند.

برفِ خودبين نشسته بر آينه، دو بار آب می‌شود.

همزمانی‌ ِگاز و ترمز، فقط با خودروی سياست ممكن است.