درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 11 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● لاف


لافزن، بر يخ يادداشت مي‌كند.

با هم تكثير مي‌شويم، نه بر هم.

همه يكي ‌شد ولي يكي همه نشد.

غيب مي‌شود غم، در شادي‌ غيبی.

مرد، نظم است؛ زن، ناظم؛ زن و مرد، منظومه.