درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 15 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● ناگوار


شرمساری غريبی است از خود شرمساري.

ما از پشت به زندگی خنجر می‌زنيم يا او به ما؟

ديگر قصه‌های خوب هم ناگوار تعريف می‌شود.

استدلال‌ها در كدام ترازو سبكْ‌سنگين می‌شوند؟

انگار همه چيز در حال غِل خوردن است؛ حتي چرخ.