درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 18 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● خفا


اضطراب، سرد است؟

آبِ راكد سربه‌زيرترين آب است.

شبه‌خاطره، رؤياهای زخمی را ميان‌بر مي‌زند.

در نظم نمايشی، پسِ همه چيز رو به زوال است.

هيبتِ شب، با چه وزني بر همه چيز مستولي می‌شود!